Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653
PROPISI

OMLADINSKA ZADRUGA "Bulevar"- studentski servis


Novi propisi u radu zadruga:

Изменама и допунама Закона о пензијском и инавлидском осигурању („Сл. гласник РС", бр. 73/18), почев од 1. јануара 2019. године, укинута је обавеза достављања пријаве података за матичну евиденцију .
Почев од 1. јануара 2019. године, Републички фонд за ПИО ће формирати пријаву података за матичну евиденцију на основу података из пореске пријаве ППП ПД, које ће добити од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.


Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/06, 84/06 - ispravka, 4/16, 106/18), kojim su, u članu 5. stav 1. propisani sledeći obrasci od 08.01.2019 god.:

....> Novi obrazac koji se popunjava u slucaju povrede radnika ,kod poslodavca :.. -obrazac br.1.
...> ..izvestaj o profesionalnom oboljenju na radu ... -obrazac br.2..

....> Izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje sl.gl. R .S , br. 95/2018 >>. od 8.decembra 2018 god. ,koji ce se primenjivati pocev od 01.01.2019. godine doslo je do izmena u cl.44 (starog Zakona) ,kojim se ukida doprinos po stopi 0,75% za slucaj nezaposlenosti koji se obustavlja na teret poslodavca , pa se sada ,po novom Zakonu, ukupan procenat doprinosa za nezaposlenost od 1,5% , zamenjuje novom stopom koja sada iznosi 0,75% i obustavlja se samo iz zarede radnika.
Novi preciscen tekst Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje , mozete videti ovde>>.
U ovom slucaju zbog smanjenja navedene stope doprinosa , menja i koeficijent za preracunavanje bruto zarade ,kod osiguranika (zadrugara) koji su do sada placali vecu stopu doprinosa za nezaposlenosti.

.....>> Pocev od 25, decembra 2017 g, primenjuje se izmena u postupku za prijavu radnika na PIO , po izmenjenim odredbama Zakona o radu , tako da ce se ubuduce prijava radnika na obavezno socijalnio osiguranje mora vrsiti unapred, ( pre stupanja na rad), odnosno po potpisanpom ugovoru o radu , ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, ili ugovoor o delu ... itd. Pa se za svakog radnika unapred pre dana stupanja na rad mora podneti elektronska prijava preko centralnog regostra fonda PIO. U slucaju propustanja roka da se prijava podnese unapred ,pre stupanja na rad za buduceg radnika, Fondu se mora podneti poseban "zahtev" za utvrdjivanje svojstva osiguranika uz odgovarajuci dokaz ( ugovor) , o cemu Fond PIo donosi posebno resenje o ukljucivanju na osiguranje predmetnog radnika.
Izmene Zakona glase:
У Закону о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС)

у члану 35. додаје се став 2. који гласи: „Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.”.

После члана 276. додаје се нови члан 276а који гласи: „Члан 276а Пропуштање прописаног рока за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање (члан 35. став 2), представља прекршај за који се изриче новчана казна прописана чланом 31. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14).”.

XI. KAZNENE ODREDBE iz Zakona o centralnom registru:
Član 31.
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i članom 17. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 116/08 i 111/09).
Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imajući u vidu član 17. Zakona o prekršajima.
Za radnje iz st. 1, 3, 5. i 6. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

......> Radna knjižica je kao 'dokument' prestala je da važi od 1. januara 2016 god., budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u Centralnom registru, u fondu PIO.Time je radna knjizica postala nepotrebna i kao dokument koji se dostavlja na uvid u omladinsku zadrugu.

.....> Usvajanjem novog ZaKONA O ZADRUGAMA 29.12.2015 GOD,koji je objavljen u Sl.glasniku R.S. br.112/2015 i koji je stupoio na snagu 07.01.2016 g. doslo je do izmene starosnog limita za zadrugare koji mogu da pristupe zadruzi i da potpisu ugovor sa poslodavcem za rad preko omladinske zadruge . Novi uslov predvidja da zadrugar moze biti lice do navrsenih 30 godina starosti ( do sada je vazio limit od 35 godina) . ....> Ostaje na snazi odredba o duzini trajanja pojedinacnog ugovora o privremenim poslovima u trajanju od 120 dana , jer Zakon o zadrugama nije to pitanje posebno regulisao , vec se primenjuje odredba Zakona o radu cl.197. i cl.198.

15.10.2015 god....Novim Pravilnikom o nacinu utvrdjivanja poreske osnovice za obracunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrsi uz naknadu (...sl gl.R,S.142/14 i 83/15), u smislu cl.2.,stav 4.tacka 2 . kojim je predvidjeno da:

""Основица не садржи:
...."" 2) iznose koje obveznik PDV naplacuje u ime i za racun drugog,ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvrsio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u racunu za promet dobara ili usluga.""
Time je potvrdjeno ranije tumacenje zakona, da omladinska zadruga na sredstva neto zarade zadrugara i obracunatih doprinosa u korist drzave,koje prenose drugom licu (u ovom slucaju zadrugaru i drzavi u korist doprinosa i poreza na zaradu),nisu duzne da placacaju PDV , tj, da je osnovica za obracun Pdv ,u tom slucaju samo provizija koju naplacuje zadruga za svoje usluge.....> odredbe Zakona koje se odnose na nove stope doprinosa (cl.44) je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57/2014 od 30.5.2014. godine i primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine i to:
- za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 26%;ili (14%+ 12%)
- za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%; ili (5,15%+5,15%)
- za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%. ili 0.75%+0.75%
.........>> > tekst zakona.

Dopis-poslodavcima_zbog_izmene_propisa__i_obaveznih_evidencija_ppp_pd_obrazac ,vazi od 01.01.2014 g.

.....> Pocev od 30. maja 2013 god. , stupile su na snagu izmene seta zakona o porezu na dohodak gradana i zakona doprinosima za obavezno soc.osiguranje.
Ovim zakonima (objavljenih u sl.gl.R.S. br. 47/13 od 29 maja 2013 g.), promenjene su neke stope poreskih izdvajanja iz zarade i to;
-stopa poreza na dohodak gradjana , je sada 10% ( umesto dosadasnjih 12%),za zadrugare ( PIO osiguranike) koji nisu na skolovanju ili su stariji od 26 god.,
- takodje stopa doprinosa za PIO je sada 24% (umesto dosadasnjih 22%),odnosno deli se na 13% koija se izdvaja iz zarade zadrugara + 11% na teret poslodavca se izdvaja.
Ovom izmenom ukupno bruto opterecenje zarade zadrugara -(PIO osiguranika), ostaje isto , ali se unutar bruto zarade vrsi drugaciji raspored i obustava doprinosa , odnosno poreza po usvojenim stopama.

-.....> Promenjena je sifra za delatnodt omladinskih zadruga u 2010. godini , tako da nova sifra i opis glasi :

-(8299-ostale usluzne aktivnosti podrske poslovanju.)


-....> Od 27 marta 2010 god. stupile su na snagu izmene "Zakona o porezu na dohodak gradjana", kojim je predvidjeno da zadrugari ,mogu da ostvare pravo na naknadu troskova toplog obroka,troskova prevoza,sluzbenih dnevnica i smestaja na terenu....(tekst izmene zakona u nastavku )....

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09 и 44/09), у члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 4) овог члана( TO,prevoz, dnevnica sluzb put, naknada prevoza, troskov smestaja) која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.”

....> Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je obavljen u sl.glasniku br.107 od 02.12.2005 gdoine stupio je na snagu pocev od 10 12.2005 godine izmene glase

1. Осигураници

Члан 17.
Осигураници су физичка лица која су обавезно осигурана у складу са овим законом, и то:
14) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;

....> Izmene zakona o PIO ----U članu 144. dodaje se stav 2. koji glasi:"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je poslodavac omladinska zadruga, prijave na osiguranje, odjave od osiguranja i prijave promena u toku osiguranja dostavljaju se kvartalno, a najkasnije u roku od osam dana po isteku kalendarske godine. " primenjuje se od 1. januara 2006. >>>>..._izmene__o_prijavi_odjavi_zadrugara

Usvajanjem Novog Zakona o Zdravstvenom osiguranju i posle njegovog stupanja na snagu pocev od 10.12. 2005 godine , doslo je do izmene uslova za rad Omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji.tj. povecan je zdravstveni doprinos na 12,3 % za Clanove zadruge koji su stariji od 26 godina ili mladji , ako nisu na redovnom skolovanju ( odnosno zavrsili su skolovanje) .

....> Ministarstvo zdravlja R. Srbije je svojom instrukcijom br 01-00-49/2006-03 ,dalo objasnjenje za primenu nekih odredbi zakona u vezi ostvarivanja prava na koriscenje zdravstvene zastite i nacina prijave i odjave clanova zadruge na zdravstveno osiguranje
Takodje dopunom instrukcije od 29.03.2006 g, koja je zavedena pod br.011-00-49/2006-03 Ministarstvo zdravlja je razjasnilo dilemu dali zadruge treba da placaju doprinos za zdravstvo za socijalno ugrozena lica ,koja imaju male prihode po clanu domacinstva ( ispod cenzusa a koji treba da propise Ministar posebnim podzakonskim aktom)?
U tom smislu zadruge moraju da placaju zdravstveni doprinos za sve zadrugare do objavljivanja cenzus-a o minimalnim prihodima.
Kada se bude objavio cenzus, tek tada ce clanovi zadruge moci da dokazuju da imaju prihode po clanu domacinstva ispod propisanog cenzusa i da po tom osnovu mogu da koriste pravo na zdravtvenu zastitu kao budzetski korisnici , tj. zadruga takva lica nemora da prijavljuje na zdravstveno osiguranje i za njih nemora da placa zdravstveni doprinos po stopi od 12.3% vec samo po stopi od 2% na teret poslodavca za slucaj povrede na radu. >>>>...

-izvod_iz_tumacenja -_cenzus i prioritetni_osnov osiguranja
-_Cenzus_Osigurana_Lica-pravilnik>>
-_cenzus-izjava-obrazac >>

Za clanove zadruge sa prihodima po clanu domacinstva iznad cenzusa ( osim studenata i ucenika) zadruga je obavezna da vrsi prijavu na zdravstveno osiguranje -prema mestu sedista zadruge , odnosno da placa zdravstveni doprinos po stopi od (6,15+ 6,15%)
Lica za koje zadruga placa pun zdravstveni doprinos imaju pravo ,za vreme dok rade , da izvade "zdravstvenu knjizicu " ili "potvrdu" za koriscenje zdravstvene zastite kod maticne filijale zdravstvenog osiguranja ( na opstini gde je sediste zadruge) ili da overe zdravstvenu knjizicu ako rade u kontinuitetu .
- Omladinska zadruga ,kao isplatilac zarade, je obavezna da obracuna i obustavi predvidjeni zdravstveni doprinos zajedno sa svim ostalim porezima i doprinosima , istog dana kada isplacuje zarade zadrugarima i da podenese odgovarajuce izvestaje nadleznim fondovima o uplati doprnosa.

-Korisne informacije :

-zdravstvena_knjizica__-odgovori na pitanja
-utvrdivanje_svojstva_osiguranika-razni slucajevi
-strani__drzavljani_zdravstveno-prijava

....> I dalje ostaju na snazi odredbe zakona o Obaveznom socijalnom osiguranju , odnosno zakona o radu (cl 198. ) ,po kome poslodavac nemoze da angazuje clanove zadruge koji su stariji od 30 godina.
....> Sto se tice obracuna zarade i uslova za angazovanje studenata i ucenika ,koji su na redovnom skolovanju i nisu stariji od 26 godina, tu ostaju na snazi stari uslovi za ugovaranje radnog angazovanja kao i do sada.(nema promene)

Prava_i_obaveze_ugovaraca_Zadruga_-korisnik usluga

-tumacenje__clanstva_u_savezu...>>
-poreski_tretman zarada -izvod iz teksta zakona vise nadleznih prpisa...>>
-ANEX_-ugovora za_propustenu_zaradu_zbog_otkazanog_posla


- Odgovori na cesto postavljana pitanja u vezi rada preko Studentske i omladinske zadruge.....

...........1.-Sta je ugovor o privremeno-povremenim poslovima za rad preko Omladinske i studentske zadruge?

...........Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ogranicenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ) .
OVAJ UGOVOR Odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos , sa radnikom na stalnom radu , jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povecanog obima posla i dr.
...........Ovi poslovi ograniceni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar moze da radi i duze od tog perioda ako promeni vrstu posla, jer ogranicenje se odnosi na konkretan posao , a ne na sve poslove u toku godine.
Na zahtev poslodavca mozemo Vam poslati tipski primer ugovora oPrivremeno-povremenim poslovima za clanove zadruge.


............2.-Ko moze da radi po ugovoru o priv.-povremenim poslovima preko Omladinske i studentske zadruge?

............Preko omladinske i studentske zadruga moze da radi ucenik ili student za vreme skolovanja ili nezaposleno lice za vreme privremene nezaposlenosti i to AKO nije mladje od 15 godina , niti starije od 30 godina zivota ..................>> (posebni slucajevi zastite mladjih_od_18_god)
...........Godine starosti su trajno ogranicenje za poslodavca koje je utvrdjeno zakonom o radu sl.glasnik br. 24/2005 .

............3.Zakljucenje ugovora , Obaveze Poslodavca , zadruge i zadrugara?-

..............Osnov za zakljucenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima prek omladinske i studentske zadruge je odredba clana 197 i cl. 198 Zakona o Radu /Sl.glasnik R.S br.112/2015/. Poslodavac je u obavezi da zakljuci pismeni pojedinacni-ugovor sa svakim radnikom .
.............Postoji mogucnost da zadrugar prenese ovlascenje Zadruzi da Zadruga u nejegovo ime zakljuci takav ugovor sa poslodavcem, na osnovu pismenog ovlascenja koje potpisuje u zadruzi prilikom uclanjenja...(stari tekst)...>>> _Misljenje_ministarstva-_zakljucenje_ugovora.doc
..............Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za odredjenu grupu zadrugara , ako je angazovao vise ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definisu uslovi rada,vrsta posla ,vreme i cena rada.
............Uput za rad se zakljucuje po zavrsetku posla ili po isteku obracunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesecno), na kome poslodavac evidentira ostvareni ucinak( radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinacno, na osnovu cega zadruga izdaje racun za placanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju racuna.
...............Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slučaju povrede na radu, poslodavac kod koga se povreda dogodila popunjava obrazac povrede na radu, a zaduga ce zajedno sa poslodavcem overiti takav izvestaj, jer zadruga formalno uplacuje doprinose za zdravstveno osiguranje.

............4.-Kako se postaje clan omladinske i studentske zadruge,dokumentacija-pristupanje -obnova clanstva?

..............Clanstvo u Omladinskoj i studentskoj zadruzi moze da ostvari zadrugar koji popuni "zahtev za clanstvo-pristupnicu" i potpise pristupnu izjavu kojom prihvata pravila Zadruge.
..............Prilikom pristupanja zadrzi , zadrugar popunjava i potpisuje obrazac pristupnice >>ZAHTEV_ZA_CLANSTVO, uz koju prilaze licna dokumenta na uvid i to:
a)Za ucenike i studente na skolovanju do 26 god. starosti:
- licna karta, index ili djacka knjizica -svedocanstvo ili potvrda iz skole-fakulteta .

b)Za nezaposlena lica koja cekaju na zaposlenje :
-lina karta, radna knjizica , zdravstvena knjizica.

Na osnovu podnete dokumentacije zadruga donosi "odluku o prihvatanju zahteva za pristupanje" i izdaje godisnju clanski kartu zadruge .
Clanstvo u omladinskoj i studentskoj zadruzi se obnavlja svake godine,kojom prilikom se utvrdjuju eventualne izmene u licnim dokumentima i utvrdjuje "dalji status zadrugara", od cega zavisi visina doprinosa koji se placaju na zaradu zadrugara

.........5 .- Vazece stope Poreza i doprinosa koji se placaju na zarade Zadrugara, i metodologija ...?

.............. Stope doprinosa na zarade Clanova omladinske ili studentske zadruge utvrdjene su Zakonom, a zadruga je uplatilac socijalnih doprinosa iz zarade zadrugara.
...............Pored doprinosa na zarade ,Clanovi zadruge su obveznici Poreza na dohodak gradjana na zaradu koju ostvare u zadruzi.
..............Zadruga je u obavezi da kao isplatilac zarade, Obracuna i obustavi sve poreze i doprinose na zradu, i da ih uplati na odgovarajuce racune, a neto zaradu isplati zadrugaru.


Stope doprinosa za ucenike i studente na skolovanju do 26 gosina starosti , sa ukalkulisanim PDV :

................ ( iz zarade)...........( %)...................(na teret poslodavca)

................... 0.......... - PIO ..................................4
....................0.......... -ZDRAVSTVO.......................2
................... 0.......... -za NEZAPOSLENOST..........0
................... 9,6........ -POR.NA DOHODAK............0..........(preracunata stopa 20%-20 -(40%)
....................0.......... -CLANARINA-PROVIZIJA.......8
....................0.......... - PDV na proviziju................1.60..... (8 x 20%) preracunato
_________________________BRUTO KOEFICIJENT =1.27876106____________
.........Osnovicu za PDV cini clanski doprinos -provizija zadruge (U smislu cl.17.stav 3. tacka 2. Zakona o PDV) ,jer zadruga sva sredstva koja prenosi zadrugaru ,izvan provizije, naplacuje u ime i za racun zadrugara a u korist javnih prihoda Drzave... _kalkulacija-obracun_troskova_na_zaradu.

......... Stope doprinosa za Nezaposlene - osiguranike , koje zadruga prijavljuje na obavezno socijalno osigutranje ( sa priznatim radnim stazom za vreme dok rade) i sa ukalkulisani PDV na proviziju zadruge

.............iz zarade...............%....................na teret poslodavca

.............. 14..................PIO...........................12
.............5,15...............Zdravstvo.....................5.15
...............0,75.............nezaposleni..................0
...............10.................porez na dohod.............0
................0..................clanarina-proviz...........6,8
...............0................... PDV na proviziju..........1.36.....(6,8 x 20%)preracunato
___________________BRUTO KOEFICIJENT =1.78045649_______________________________

Napomena : Kada je bruto zarada zadrugara niza od Zakonom propisane minimalne (mesecne) osnovice za doprinose (utvrdjuje se kvartalno) , onda se moraju platiti doprinosi na propisanu Min. osnovicu bez obzia na visinu zarade zadrugara.....>> Pogledaj najnize osnovice doprinosa...
U tom Smislu treba pravilno preracunati minimalnu (mesecnu) osnovicu za Zadrugare koji rade sa nepunim radnim vremenom (krace od 8 cas dnevno) jer se doprinosi moraju platiti za dnevnu min.osnovicu (min.dnevnicu) bez obzira sto rade nepun fond casova dnevno.
Za zadrugare koji ne rade ceo mesec vec samo odredjene dane u mesecu sa prekidima , mora se preracunati proporcionalna osnovica za odgovarajuci broj dana (sati) i to:

Osnovica proporcionalna = ( min. osnov.) / (mes.fond dana) x br.ostvarenih dana

............6-.Obaveze zadruge da vode evidencije o radu,prijava i odjava zadrugara , upis staza i izdavanje potvrda...?.

Zadruga je u obavezi da za lica iz clana 11. tacka 10. zakona o PIO ( nezaposlena lica koja nisu na redovnom skolovanju ili su stariji od 26 god.), u smislu cl. 174. istog zakona , vrsi prijavu i odjavu zadrugara na obavezno soc.osiguranje, za vreme provedeno na radu, odnosno da na kraju godine u zakonskom roku , podnese Fondu PIO obrazac M-4 sa upisanim stazom osiguranja i ostvarenom zaradom .
Zadruga takodje mora da vodi Knjigu zadrugara , sa svim podacima o zadrugaru i promenama u vezi sa statusom zadrugara .
Zadruga vodi pojedinacnu evidenciju ostvarenih ugovora i primanja zadrugara po osnovu rada i Podnosi godisnju poresku prijavu prihoda za svakog clana zadruge .

............7.-Propisi koji se primenjujun u radu.....?

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskigh zadruga su :
....Zakon o zadrugama ( sl List .br .112/2015
....Zakon O radu (sl.gl. 112/2015)
....Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu(”Sluzbeni glasnik RS,br. 101/2005)”
....Zakon o Penzijsko invalidskom osiguranju (sl.glasnik 34/03)
....Zakon o porezu na dohodak gradjana (sl.gl.24/01 i 80/02 )
....Zakon o zdravstvenom osiguranju(sl.gl.25. od 3.4.2019)
.....Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje ,(sl.gl. 84/04;61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14)
......Zakon O PDV.(sl.gl.br.84/04)
....Zadruzna pravila konkretne zadruge.
....Zakon o racunovostvu .... i dr. prateci zakoni za sprovodjenje poreskog postupka i poreske administracije

................8.-Prednosti i pogodnosti za POSLODAVCE...u vezi sa zakljucenjem ugovora sa Zadrugom.

Posodavac po osnovu zakljucenja ugovora sa omladinskom i studentskom zadrugom ostvarauje pogodnosti u vidu nize cene rada ( manji bruto troskovi koji se placaju na zaradu u odnosu na zaposlene radnike), zatim , legalizuje svoje poslovanje izbegavanjem "rada na crno", po osnovu koga su zaprecene visoke kazne i zabrana obavljanja delatnosti.
Poslodavac je u mogucnosti da ODMAH, po principu "HITNOG SERVISA " dobije radnika od zadruge i na telefonski poziv. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potraznje odredjenih profila radnika .
Posodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju vise kandidata koje mu zadruga salje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosecne rezultate .
Poslodavac nema obavezu da drzi radnika na poslu ako nema dovoljan obim poslova , vec moze da mu zakljuci UPUT ZA RAD, danom zavrsetka posla i da nastavi kada se za to steknu uslovi.
Takodje Poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu sluzbu, koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obracun zarada i zakonskih Obustava iz zarade ,dostavlja izvestaje poreskim organima za svaku pojedinacnu isplatu i da vodi posebnu arhivu i knjigu zadrugara u vezi sa prijavom -odjavom staza, izdaje potvrde , i dr....
Na kraju poslodavac ima mogucnosti da racuna na veci stepen poverenja u radnika , obzirom na to da zadruga vodi racuna o preporukama i rezultatima rada za sve kandidate koje salje na rad kod Poslodavca.

Jednom recju , Zadruga svim poslodavcima obezbedjuje kompletan servis i stavlja mu na raspolaganje veliku kadrovsku bazu od nekolio hiljada Clanova svih profila i razlicitog iskustva cime stedi njegovo vreme ,smanjuje administriranje i pomaze u organizaciji rada .
Obrasci i obavestenja :

-ZAHTEV ZA CLANSTVO
-cenovna ponuda
-biografija (cv rezime)
-uput za rad
-pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-primer_kalkulacije
-najniza osnov. doprinosa
-povreda na radu
-izvestaj o prof.oboljenju
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni_ucinak
-KARNET DNEVNI
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-Pravilnik Osnov.za pdv
-obaveze ugovaraca
-unapred PIO prijava
-"Tumacenje-PP.poslovi mogu iz delatnosti poslodavca.
-"Ministarstvo-ustupljenog radnika kontrolise korisnik usluge.
-anex,zastita podataka o licnostiUsluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290