Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653Omladinska Zadruga Bulevar


:

PROPISI

OMLADINSKA ZADRUGA "Bulevar"- studentski servis


Aktuelna+pitanja+sezonski+poslovi+omladinska+zadruga+Bulevar.pdf

Novi propisi u radu zadruga:

POCEV OD 1 JANUARA 2023 GODINE , IZMENJENA JE NAJNIZA OSNOVICA ZA UPLATU SOCIJALNIH DOPRINOSA ,KOJA IZNOSI 35.025 DIN ., ZA PUN MESECNI FOND CASOVA . IZMENJEN JE PODATAK O NAJNIZOJ CENI RADA PO RADNOM CASU I KOJA SADA IZNOSI 230 DIN (NETO) I VAZI DO KRAJA 2023 GODINE, A TAKODJE I STOPA "PIO" DOPRINOSA ZA ZADRUGARE OSIGURANIKE,KOJI OSTVARUJU PIO STAZ , OD 1 JANUARA 2023 G, SMANJENA JE NA TERET POSLODAVCA SA 11% NA 10%


Na osnovu clana 51. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl.glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju i na?inu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/06, 84/06 - ispravka, 4/16, 106/18), kojim su, u clanu 5. stav 1. propisani slede?i obrasci od 08.01.2019 god.:

....> Novi obrazac koji se popunjava u slucaju povrede radnika ,kod poslodavca :.. -obrazac br.1.
...> ..izvestaj o profesionalnom oboljenju na radu ... -obrazac br.2..

....> Izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje sl.gl. R .S , br. 95/2018 >>. od 8.decembra 2018 god. ,koji ce se primenjivati pocev od 01.01.2019. godine doslo je do izmena u cl.44 (starog Zakona) ,kojim se ukida doprinos po stopi 0,75% za slucaj nezaposlenosti koji se obustavlja na teret poslodavca , pa se sada ,po novom Zakonu, ukupan procenat doprinosa za nezaposlenost od 1,5% , zamenjuje novom stopom koja sada iznosi 0,75% i obustavlja se samo iz zarede radnika.
Novi preciscen tekst Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje , mozete videti ovde>>.
U ovom slucaju zbog smanjenja navedene stope doprinosa , menja i koeficijent za preracunavanje bruto zarade ,kod osiguranika (zadrugara) koji su do sada placali vecu stopu doprinosa za nezaposlenosti.

.....>> Pocev od 25, decembra 2017 g, primenjuje se izmena u postupku za prijavu radnika na PIO , po izmenjenim odredbama Zakona o radu , tako da ce se ubuduce prijava radnika na obavezno socijalnio osiguranje mora vrsiti unapred, ( pre stupanja na rad), odnosno po potpisanpom ugovoru o radu , ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, itd. Pa se za svakog radnika unapred pre dana stupanja na rad mora podneti elektronska prijava preko centralnog regostra fonda PIO. U slucaju propustanja roka da se prijava podnese unapred ,pre stupanja na rad za buduceg radnika, Fondu se mora podneti poseban "zahtev" za utvrdjivanje svojstva osiguranika uz odgovarajuci dokaz ( ugovor) , o cemu Fond PIo donosi posebno resenje o ukljucivanju na osiguranje predmetnog radnika.
XI. KAZNENE ODREDBE iz Zakona o centralnom registru:
clan 31.
Novcanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kaznice se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz clana 11. ovog zakona.
Novcanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kaznice se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizicko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz clana 11. ovog zakona.
Novcanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kaznice se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netacne podatke u jedinstvenu prijavu.
Novcanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kaznice se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizicko lice ako unese netacne podatke u jedinstvenu prijavu.
Novcanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kaznice se za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i clanom 17. Zakona o prekršajima (Sl.glasnik RS, br. 101/05, 116/08 i 111/09).
Novcanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kaznice se za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sara?uju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imaju?i u vidu ?lan 17. Zakona o prekršajima.
Za radnje iz st. 1, 3, 5. i 6. ovog clana novcanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 dinara kaznice se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

......> Radna knjižica je kao dokument prestala je da važi od 1. januara 2016 god., buduci da se svi podaci iz nje mogu na?i u elektronskoj formi u Centralnom registru, u fondu PIO.Time je radna knjizica postala nepotrebna i kao dokument koji se dostavlja na uvid u omladinsku zadrugu.

.....> Usvajanjem novog ZaKONA O ZADRUGAMA 29.12.2015 GOD,koji je objavljen u Sl.glasniku R.S. br.112/2015 i koji je stupoio na snagu 07.01.2016 g. doslo je do izmene starosnog limita za zadrugare koji mogu da pristupe zadruzi i da potpisu ugovor sa poslodavcem za rad preko omladinske zadruge . Novi uslov predvidja da zadrugar moze biti lice do navrsenih 30 godina starosti ( do sada je vazio limit od 35 godina) . ....> Ostaje na snazi odredba o duzini trajanja pojedinacnog ugovora o privremenim poslovima u trajanju od 120 dana , jer Zakon o zadrugama nije to pitanje posebno regulisao , vec se primenjuje odredba Zakona o radu cl.197. i cl.198.

15.10.2015 god....Novim Pravilnikom o nacinu utvrdjivanja poreske osnovice za obracunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrsi uz naknadu (...sl gl.R,S.142/14 i 83/15), u smislu cl.2.,stav 4.tacka 2 . kojim je predvidjeno da:
"iznose koje obveznik PDV naplacuje u ime i za racun drugog,ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvrsio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u racunu za promet dobara ili usluga."
Time je potvrdjeno ranije tumacenje zakona, da omladinska zadruga na sredstva neto zarade zadrugara i obracunatih doprinosa u korist drzave,koje prenose drugom licu (u ovom slucaju zadrugaru i drzavi u korist doprinosa i poreza na zaradu),nisu duzne da placacaju PDV , tj, da je osnovica za obracun Pdv ,u tom slucaju samo provizija koju naplacuje zadruga za zajednicke troskove rada svoje strucne sluzbe.

Dopis- zbog_izmene propisa i obaveznih evidencija ppp pd obrazac ,vazi od 01.01.2014 g.

-.....> Promenjena je sifra za delatnodt omladinskih zadruga u 2010. godini , tako da nova sifra i opis glasi :

-(8299-ostale usluzne aktivnosti podrske poslovanju.)


-....> Od 27 marta 2010 god. stupile su na snagu izmene "Zakona o porezu na dohodak gradjana", kojim je predvidjeno da zadrugari ,mogu da ostvare pravo na naknadu troskova toplog obroka,troskova prevoza,sluzbenih dnevnica i smestaja na terenu....

Usvajanjem Novog Zakona o Zdravstvenom osiguranju i posle njegovog stupanja na snagu pocev od 10.12. 2005 godine , doslo je do izmene uslova za rad Omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji.tj. za Clanove zadruge koji su stariji od 26 godina ili mladji , ako nisu na redovnom skolovanju ( odnosno zavrsili su skolovanje) .

....> Ministarstvo zdravlja R. Srbije je svojom instrukcijom br 01-00-49/2006-03 ,dalo objasnjenje za primenu nekih odredbi zakona u vezi ostvarivanja prava na koriscenje zdravstvene zastite i nacina prijave i odjave clanova zadruge na zdravstveno osiguranje
Takodje dopunom instrukcije od 29.03.2006 g, koja je zavedena pod br.011-00-49/2006-03 Ministarstvo zdravlja je razjasnilo dilemu dali zadruge treba da placaju doprinos za zdravstvo za socijalno ugrozena lica ,koja imaju male prihode po clanu domacinstva ( ispod cenzusa ), koji treba da propise Ministar, posebnim podzakonskim aktom)?
U tom smislu zadruge moraju da placaju zdravstveni doprinos za sve zadrugare do objavljivanja cenzus-a o minimalnim prihodima.
Kada se bude objavio cenzus, tek tada ce clanovi zadruge moci da dokazuju(pismenim uverenjima iz centra za soc rad), da imaju prihode po clanu domacinstva ispod propisanog cenzusa i da po tom osnovu mogu da koriste pravo na zdravtvenu zastitu kao budzetski korisnici , tj. zadruga takva lica nemora da prijavljuje na zdravstveno osiguranje i za njih placa zdravstveni doprinos po stopi od 2% na teret poslodavca za slucaj povrede na radu. >>>>...

-izvod_iz tumacenja cenzus i prioritetni_osnov osiguranja
-Cenzus Osigurana Lica-pravilnik>>
-cenzus izjava- obrazac >>

Za clanove zadruge sa prihodima po clanu domacinstva iznad cenzusa ( osim studenata i ucenika) zadruga je obavezna da vrsi prijavu na zdravstveno osiguranje -prema mestu sedista zadruge , odnosno da placa zdravstveni doprinos po stopi od (5,15+ 5,15%)
Lica za koje zadruga placa pun zdravstveni doprinos imaju pravo ,za vreme dok rade , da izvade "zdravstvenu knjizicu " ili "potvrdu" za koriscenje zdravstvene zastite kod maticne filijale zdravstvenog osiguranja ( na opstini gde je sediste zadruge) ili da overe zdravstvenu knjizicu ako rade u kontinuitetu .
- Omladinska zadruga ,kao isplatilac zarade, je obavezna da obracuna i obustavi predvidjeni zdravstveni doprinos zajedno sa svim ostalim porezima i doprinosima , istog dana kada isplacuje zarade zadrugarima i da podenese odgovarajuce izvestaje nadleznim fondovima o uplati doprnosa.

-Korisne informacije :

-zdravstvena knjizica-odgovori na pitanja
-utvrdivanje svojstva osiguranika-razni slucajevi
-strani drzavljani zdravstveno-prijava

....> I dalje ostaju na snazi odredbe zakona o Obaveznom socijalnom osiguranju , odnosno zakona o radu (cl 198. ) ,po kome poslodavac nemoze da angazuje clanove zadruge koji su stariji od 30 godina.
....> Sto se tice obracuna zarade i uslova za angazovanje studenata i ucenika ,koji su na redovnom skolovanju i nisu stariji od 26 godina, tu ostaju na snazi stari uslovi za ugovaranje radnog angazovanja kao i do sada.(nema promene)

Prava i obaveze ugovaraca "Zadruga-korisnik usluga"

-tumacenje clanstva u savezu...>>
-poreski_tretman zarada -izvod iz teksta zakona vise nadleznih prpisa...>>
-ANEX -ugovora za propustenu zaradu zbog otkazanog posla


- Odgovori na cesto postavljana pitanja u vezi rada preko Studentske i omladinske zadruge.....

...........1.-Sta je ugovor o privremeno-povremenim poslovima za rad preko Omladinske i studentske zadruge?

...........Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ogranicenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ) .
OVAJ UGOVOR Odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos , sa radnikom na stalnom radu , jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povecanog obima posla i dr.
...........Ovi poslovi ograniceni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar moze da radi i duze od tog perioda , ako promeni vrstu posla, jer ogranicenje se odnosi na konkretan posao , a ne za sve poslove u toku godine.


............2.-Ko moze da radi po ugovoru o priv.-povremenim poslovima preko Omladinske i studentske zadruge?

............Preko omladinske i studentske zadruga moze da radi ucenik ili student za vreme skolovanja ili nezaposleno lice za vreme privremene nezaposlenosti i to AKO nije mladje od 15 godina , niti starije od 30 godina zivota ..................>> (posebni slucajevi zastite mladjih_od_18_god)
...........Godine starosti su trajno ogranicenje za poslodavca koje je utvrdjeno zakonom o radu sl.glasnik br. 24/2005 .

............3.Zakljucenje ugovora , Obaveze Poslodavca , zadruge i zadrugara?-

..............Osnov za zakljucenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima prek omladinske i studentske zadruge je odredba clana 197 i cl. 198 Zakona o Radu /Sl.glasnik R.S br.112/2015/. Poslodavac je u obavezi da zakljuci pismeni pojedinacni-ugovor sa svakim radnikom .
.............Postoji mogucnost da zadrugar prenese ovlascenje Zadruzi da Zadruga u nejegovo ime zakljuci takav ugovor sa poslodavcem, na osnovu pismenog ovlascenja koje potpisuje u zadruzi prilikom uclanjenja...(stari tekst)...>>> _Misljenje_ministarstva-_zakljucenje_ugovora.doc
..............Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za odredjenu grupu zadrugara , ako je angazovao vise ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definisu uslovi rada,vrsta posla ,vreme i cena rada.
............Uput za rad se zakljucuje po zavrsetku posla ili po isteku obracunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesecno), na kome poslodavac evidentira ostvareni ucinak( radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinacno, na osnovu cega zadruga izdaje racun za placanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju racuna.
...............Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbe?enja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slu?aju povrede na radu, poslodavac kod koga se povreda dogodila popunjava obrazac povrede na radu, a zaduga ce zajedno sa poslodavcem overiti takav izvestaj, jer zadruga formalno ,vodi knjigu zadrugara uplacuje doprinose za zdravstveno osiguranje.

............4.-Kako se postaje clan omladinske i studentske zadruge,dokumentacija-pristupanje -obnova clanstva?

..............Clanstvo u Omladinskoj i studentskoj zadruzi moze da ostvari zadrugar koji popuni "zahtev za clanstvo-pristupnicu" i potpise pristupnu izjavu kojom prihvata pravila Zadruge.
..............Prilikom pristupanja zadrzi , zadrugar popunjava i potpisuje obrazac pristupnice >>ZAHTEV_ZA_CLANSTVO, uz koju prilaze licna dokumenta na uvid i to:
a)Za ucenike i studente na skolovanju do 26 god. starosti:
- licna karta, index ili djacka knjizica -svedocanstvo ili potvrda iz skole-fakulteta .

b)Za nezaposlena lica koja cekaju na zaposlenje :
-lina karta, zdravstvena knjizica.

Na osnovu podnete dokumentacije zadruga donosi "odluku o prihvatanju zahteva za pristupanje" i izdaje godisnju clanski kartu zadruge .
Clanstvo u omladinskoj i studentskoj zadruzi se obnavlja svake godine,kojom prilikom se utvrdjuju eventualne izmene u licnim dokumentima i utvrdjuje "dalji status zadrugara", od cega zavisi visina doprinosa koji se placaju na svoju zaradu

.........5 .- Vazece stope Poreza i doprinosa koji se placaju na zarade Zadrugara, i metodologija ...?

.............. Stope doprinosa na zarade Clanova omladinske ili studentske zadruge utvrdjene su Zakonom, a zadruga je uplatilac socijalnih doprinosa iz zarade zadrugara.
...............Pored doprinosa na zarade ,Clanovi zadruge su obveznici Poreza na dohodak gradjana na zaradu koju ostvare u zadruzi.
..............Zadruga je u obavezi da kao isplatilac zarade, Obracuna i obustavi sve poreze i doprinose na zradu, i da ih uplati na odgovarajuce racune, a neto zaradu isplati zadrugaru.


Stope doprinosa za ucenike i studente na skolovanju do 26 gosina starosti , sa ukalkulisanim PDV :

................ ( iz zarade)...........( %)...................(na teret poslodavca)

................... 0.......... - PIO ..................................4
....................0.......... -ZDRAVSTVO.......................2
................... 0.......... -za NEZAPOSLENOST..........0
................... 9,6........ -POR.NA DOHODAK............0..........(preracunata stopa 20%-20 -(40%)
....................0.......... -CLANARINA-PROVIZIJA.......8
....................0.......... - PDV na proviziju................1.60..... (8 x 20%) preracunato
_________________________BRUTO KOEFICIJENT =1.27876106____________
.........Osnovicu za PDV cini provizija za zajednicke potrebe rada stru?ne sluzbe ,jer zadruga sva sredstva koja naplacuje u bruto iznosu,izvan provizije,(U smislu cl.17.stav 3. tacka 2. Zakona o PDV),prenosi zadrugaru ,odnosno naplacuje u ime i za racun zadrugara, kao njegov licni prihod (bruto),sa obracunatim porezima i doprinosima na zaradu u korist javnih prihoda Drzave
-primer_kalkulacije za 10.000 neto zarade

......... Stope doprinosa za Nezaposlene - osiguranike , koje zadruga prijavljuje na obavezno socijalno osigutranje ( sa priznatim radnim stazom za vreme dok rade) i sa ukalkulisani PDV na proviziju zadruge

.............iz zarade...............%....................na teret poslodavca

.............. 14..................PIO...........................10
.............5,15...............Zdravstvo.....................5.15
...............0,75.............nezaposleni..................0
...............10.................porez na dohod.............0
................0..................clanarina-proviz...........6,8
...............0................... PDV na proviziju..........1.36.....(6,8 x 20%)preracunato
___________________BRUTO KOEFICIJENT =1,759058488 ____________

Napomena : Kada je bruto zarada zadrugara niza od Zakonom propisane minimalne (mesecne) osnovice za doprinose , onda se moraju platiti doprinosi na propisanu Min. osnovicu bez obzira na visinu zarade zadrugara.....>>
Najniza osnovica za placanje doprinosa na zaradu za celu 2023 g. ,iznosi 35.025 din.
U tom Smislu treba pravilno preracunati minimalnu (mesecnu) osnovicu za Zadrugare koji rade sa nepunim radnim vremenom (krace od 8 cas dnevno) jer se doprinosi moraju platiti za dnevnu min.osnovicu (min.dnevnicu) bez obzira sto rade nepun fond casova dnevno.
Za zadrugare koji ne rade ceo mesec, vec samo odredjene dane u mesecu sa prekidima , mora se preracunati proporcionalna osnovica za odgovarajuci broj dana (sati) i to:

Osnovica proporcionalna = ( min. osnov.) / (mes.fond dana) x br.ostvarenih dana.

............6-.Obaveze zadruge da vode evidencije o radu,prijava i odjava zadrugara , upis staza i izdavanje potvrda... Zadruga je u obavezi da za lica iz clana 11. tacka 10. zakona o PIO ( nezaposlena lica koja nisu na redovnom skolovanju ili su stariji od 26 god.), u smislu cl. 174. istog zakona , vrsi prijavu i odjavu zadrugara na obavezno soc.osiguranje, za vreme provedeno na radu.
Zadruga takodje mora da vodi Knjigu zadrugara , sa svim podacima o zadrugaru i promenama u vezi sa statusom zadrugara .
Zadruga vodi pojedinacnu evidenciju ostvarenih ugovora i primanja zadrugara po osnovu rada i podnosi poresku prijavu pza svakog clana zadruge .

............7.-Propisi koji se primenjujun u radu.....?

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskigh zadruga su :
....Zakon o zadrugama ( sl List .br .112/2015
....Zakon O radu (sl.gl. 112/2015)
....Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu(”Sluzbeni glasnik RS,br. 101/2005)”
....Zakon o Penzijsko invalidskom osiguranju (sl.glasnik 34/03)
....Zakon o porezu na dohodak gradjana (sl.gl.24/01 i 80/02 )
....Zakon o zdravstvenom osiguranju(sl.gl.25. od 3.4.2019)
.....Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje ,(sl.gl. 84/04;61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14)
......Zakon O PDV.(sl.gl.br.84/04)
....Zadruzna pravila konkretne zadruge.
....Zakon o racunovostvu .... i dr. prateci zakoni za sprovodjenje poreskog postupka i poreske administracije

................ 8.-Prednosti i pogodnosti za POSLODAVCE...u vezi sa zakljucenjem ugovora sa Zadrugom.

Posodavac po osnovu zakljucenja ugovora sa omladinskom i studentskom zadrugom ostvarauje pogodnosti u vidu nize cene rada ( manji bruto troskovi koji se placaju na zaradu u odnosu na zaposlene radnike), zatim , legalizuje svoje poslovanje izbegavanjem "rada na crno", po osnovu koga su zaprecene visoke kazne i zabrana obavljanja delatnosti.
Poslodavac je u mogucnosti da ODMAH, po principu "HITNOG SERVISA " dobije radnika od zadruge i na telefonski poziv. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potraznje odredjenih profila radnika .
Posodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju vise kandidata koje mu zadruga salje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosecne rezultate .
Poslodavac nema obavezu da drzi radnika na poslu ako nema dovoljan obim poslova , vec moze da mu zakljuci UPUT ZA RAD, danom zavrsetka posla i da nastavi kada se za to steknu uslovi.
Takodje Poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu sluzbu, koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obracun zarada i zakonskih Obustava iz zarade ,dostavlja izvestaje poreskim organima za svaku pojedinacnu isplatu i da vodi posebnu arhivu i knjigu zadrugara u vezi sa prijavom -odjavom staza, izdaje potvrde , i dr....
Na kraju poslodavac ima mogucnosti da racuna na veci stepen poverenja u radnika , obzirom na to da zadruga vodi racuna o preporukama i rezultatima rada za sve kandidate koje salje na rad kod Poslodavca.

Jednom recju , Zadruga svim poslodavcima obezbedjuje kompletan servis i stavlja mu na raspolaganje veliku kadrovsku bazu od nekolio hiljada Clanova svih profila i razlicitog iskustva cime stedi njegovo vreme ,smanjuje administriranje i pomaze u organizaciji rada .

Obrasci i obavestenja:

-web ponuda zadruge.pdf
-pitanja-odgovori
-zahtev za clanstvo
-cenovnik_usluga
-popuni (cv rezime)
-uput za rad(docx)
-pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-kalkulacija neto/bruto
-najniza osnov.doprinosa
-povreda na radu
-izvestaj o prof.oboljenju
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni ucunak
-dnevni UPIS-karnet
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-Pravilnik Osnov.za pdv
-obaveze ugovaraca
-unapred PIO prijava
-"Tumacenje-PP.poslovi mogu iz delatnosti poslodavca.
-"Ministarstvo-ustupljenog radnika kontrolise korisnik usluge.
-anex,zastita podataka o licnosti
-procedura za greske
-info promene e-fakture
Usluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 casova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290