Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653Omladinska Zadruga Bulevar


:

Pojedinacni ugovor


>Individual_contract
>General_Contract

Na osnovu clana. 198 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14; 113/17) zakljucuje se:
P O J E D I N A C N I - U G O V O R

Ugovor se Zakljucuje dana __________________________ godine, kako sledi:
Ugovorne strane:

 • 1.-_______________________________________________________________
  koga zastupa Direktor ili ovlasceno lice,sa poreskim br.-Pib-____________________ ( dalje POSLODAVAC) i
 • 2.-___________________________________ iz___________________________ sa stanom u ul.__________________________________Br._______ ( dalje ZADRUGAR ) sa clanskom kartom br._____________ izdate od Omladinske zadruge BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke br.5 , Pib 100162043 ( dalje ZADRUGA),koja zastupa zadrugara i saglasna je sa tekstom ovog ugovora.

  Clan 1.

  Poslodavac angazuje zadrugara na privremenim i povremenim poslovima koji se obavljaju preko omladinske i studentske zadruge za koje se nezasniva radni odnos , a koji se sastoje od poslova:_________________________________________ za koje je predvidjen _______ stepen strucne spreme. Zadrugar ce raditi na poslovima iz predhodnog stava, posle obostranog potpisivanja ovog ugovora i prijave na obavezno socijalno osiguranje, po Zakonu, uz izdavanje odgovarajuceg Uputa za rad od strane Zadruge .

  Clan 2.

  Zadrugar je obavezan da pocne sa radom u vreme dogovoreno sa zadrugom i poslodavcem, odnosno dana_____________god. ,da radi (dnevno - nedeljno) ______ casova, da koristi licna zastitna sredstva, ako su propisani opstim aktom o zastiti na radu i da postuje radnu disciplinu kod poslodavca.
  Sve ugovorene poslove zadrugar obavlja pod neposrednim rukovodstvom i nadzorom poslodavca.
  U slucaju da zadrugar ne stupi na rad u dogovoreno vreme,iz cl.2. ovog ugovora, ili napusti posao pre isteka radnog vremena, isti ugovor ce se smatrati otkazanim, kao da nikad nije ni zakljucen.
  Radno angazovanje po ovom ugovoru traje ______________________________.

  Clan 3.

  Naknada za rad zadrugara utvrdjuje se cenovnikom-ponudom Zadruge, a navodi se u uputu za rad koji zadrugar dobija od zadruge pre pocetka posla. U utvrdjenu cenu rada ukljucene su sve obaveze koje zadruga , kao isplatilac zarade, treba da plati iz zarade radnika i na teret poslodavca ,u skladu sa Zakonom i Zadruznim pravilima (bruto cena).

  Zakljucivanjem ovog ugovora zadrugar daje saglasnost rukovaocu i obradjivacu (korisniku) da mogu koristiti njegove podatke o licnosti,koje je ostavio prikikom pristupanja omladinskoj zadruzi i koji su navedeni u "pristupnici".

  Predmet,trajanje i obrada podataka o licnosti odnose se na lica koja imaju ovlascenja za izvrsenje ugovorenih obaveza iz poslovnog odnosa radi sprovodjenja radnih naloga kod poslodavca-narucioca Hr.usluga i omladinske zadruge, koja vodi knjigu zadrugara, a koje podatke uzajamno razmenjuju u meri neopodnoj za izvrsenje poslovnih obaveza.

  Podaci o licnosti cuvaju se kao poverljivi podaci , dok traju obaveze iz poslovnog odnosa i nakon toga u skladu sa zakonom ,odnosno brisu se ako drugim propisom nije utvrdjen duzi rok.

  Clan 4.

  Poslodavac se obavezuje :
  -da potpisani i overeni pojedinacni ugovor sa clanom zadruge u Zakonskom roku dostavi Zadruzi ,koja je obveznik uplate doprinosa i isplatilac zarade zadrugaru i koji ugovor ce koristiti kao dokaz za prijavu na obavezno osiguranje ,pre pocetka posla u skladu sa Zakonom.
  -da zadrugara obuci iz materije zastite na radu i upotrebi licnih zastitnih sredstava , ako je takva mera zastite propisana opstim aktom poslodavca,
  -da u slucaju povrede na radu, izda Zadrugaru propisanu ispravu o povredi na radu i o tome obavesti Zadrugu,
  -da zakljuci i overi otvoren uput za rad Zadrugara, danom zavrsetka posla za kratkorocne poslove, a najkasnije jedanput mesecno, za poslove u kontinuitetu (uobicajeno na 15 dana) i da ga prosledi zadruzi koja ga je izdala,
  - da u slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, zakljuci novi ugovor , ili anex ugovora i da naznaci vrstu i duzinu trajanja takvog posla .
  -da u posebnim slucajevima za rad nocu i u dane praznika obracuna uvecanu zaradu za 26%.
  -da uplati ugovorenu bruto cenu rada i troskove zadruge obracunate na Uputu za rad , u roku od 7 dana ,racunajuci od dana prijema racuna, i to jednokratnom uplatom na racun Zadruge.
  broj : 200-2721010101033-86 -BANKA POSTANSKA STEDIONICA A.D Beograd.
  -Da obezbedi zadrugaru dnevni i nedeljnji odmor , odnosno odmor izmedju dva uzastopna radna dana u trajanju koje je odredjeno Zakonom,a po rasporedu radnog vremena kod poslodavca.

  -Po svim ostalim pitanjima primenjivace se neposredno odgovarajuci propisi o radu i ugovorene odredbe opsteg /generalnog/ ugovora zakljucenog izmedju poslodavca i zadruge.

  Clan 5.

  Ovlasceno lice Poslodavca, odmah po zavrsetku posla ,podnosi zadruzi overen uput za rad,sa usaglasenom evidencijom o random ucinku a radi obracuna zarade i uplate racuna zadruzi u propisanom roku .
  Zadrugar je saglasan da mu naknadu za rad, po ovom ugovoru, isplacuje Zadruga ciji je on clan, a koja je po zakonu obavezna da obracuna i uplati propisane poreze i doprinose,iz zarade, i obustavi clanski doprinos u skladu sa Zadruznim pravilima.

  Zadrugar je saglasan da nadoknadi eventualnu stetu zadruzi i poslodavcu, koju je on izazvao svojim nesavesnim radom .

  Clan 6.

  Zadruga, kao isplatilac zarade prijavljuje Zadrugara na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa Zakonom, vodi propisane evidencije o zaradama i uplacenim doprinosima i odjavljuje zadrugara po zavrsenom poslu.
  Poslodavac je odgovoran za eventualnu stetu , zbog posledica propustanja zakonskog roka za prijavu-odjavu na osiguranje zadrugara , ako nije na vreme dostavio kopiju potpisanog ugovora zadruzi, ili ako nije prijavio prestanak ugovora sa zadrugarom, koji sluzi kao dokaz za prijavu-odjavu radnika u skladu sa Zakonom.

  Clan 7.

  Radno angazovanje Zadrugara traje do zavrsetka posla ili do prestanka potrebe za radnikom na poslovima iz clana 1.ovog ugovora .U toku trajanja radnog angazovanja o vremenu zavrsetka posla i o prestanku potrebe za radnikom odlucuje poslodavac , o cemu obavestava zadrugara , odnosno dostavlja overeni i zakljucen-Uput za rad ,na isplatu zadruzi. Danom zakljucenja uputa za rad ugovoreni posao se smatra okoncanim, osim ako poslodavac ne otvori novi uput za rad zadrugara, ukoliko takva potreba i dalje postoji. Izdavanjem novog uputa za rad ,od strane zadruge ,smatra se da je ovaj ugovor automacki produzen do zavrsetka posla,odnosno do isteka roka iz cl.2 ovog ugovora .

  clan 8.

  Poslodavac i Zadrugar mogu raskinuti ovaj Ugovor sporazumno ili jednostrano u svakom trenutku, bez posebnog obrazloženja i otkaznog roka.

  Eventualni spor po ovom ugovoru raspravice mesno nadlezni sud prema sedistu zadruge.

  clan 9.

  Ovaj ugovor zakljucuje se u tri primerka od kojih po jedan Zadrzava Poslodavac ,Zadrugar i Zadruga .

  1. POSLODAVAC_________m.p. 2.-Zadrugar_________ 3.-Zadruga __________m.p


  Pogledajte i generalni ugovor

Obrasci i obavestenja:

-web ponuda zadruge.pdf
-pitanja-odgovori
-zahtev za clanstvo
-cenovnik -2024
-popuni (cv rezime)
-uput za rad(docx)
-pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-kalkulacija neto/bruto
-najniza osnov.doprinosa
-povreda na radu
-izvestaj o prof.oboljenju
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni ucunak
-dnevni UPIS-karnet
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-Pravilnik Osnov.za pdv
-obaveze ugovaraca
-unapred PIO prijava
-"Tumacenje-PP.poslovi mogu iz delatnosti poslodavca.
-"Ministarstvo-ustupljenog radnika kontrolise korisnik usluge.
-anex,zastita podataka o licnosti
-procedura za greske
-info promene e-fakture
Usluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 casova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290