Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653

GENERALNI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Narucilac-Poslodavac

OMLADINSKA ZADRUGA “BULEVAR”

Beograd, Kneginje Zorke 5

tel/fax;344-3381 ;2435-486

Tekuci racun: Privredna banka Beograd

br : 255-0000080101000-19 br.

PIB : 100162043 PIB:

mat.br. 17249878

mailto:office@ozbulevar.rs

Koju zastupa Direktor,

________________________

Broj _________ datum_______________

GENERALNI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Clan 1.

Zadruga, u ime i za racun zadrugara i Narucilac /POSLODAVAC/ ,saglasni su,da u skladu sa zakonom o Zadrugama /Sl.glasnik R.S br.112/2015/ i clana 197. i cl. 198. Zakona o radu, organizuje obavljanje poslova iz delatnosti Omladinske i studentske zadruge,preko svojih zadrugara, koji su po svojoj prirodi takvi da ne zahtevaju potrebu zasnivanje radnog odnosa.

Clan 2.

Bruto cena rada Zadrugara je utvrdjena jedinstvenim cenovnikom -ponudom Zadruge/po vrsti poslova/, koja je sastavni deo ovog ugovora

Bruto cena rada podrazumeva sve Zakonske obaveze koje zadruga kao isplatilac neto naknade zadrugaru mora da obracuna i uplati u korist javnih prihoda Drzave ( porezi i doprinosi ) i obustavi clanski doprinos za usluge zadruge u skladu sa Zadruznim pravilima.

U slucaju potrebe, anexom ovog ugovora - za posebne zahteve rada mogu se utvrditi i drugi uslovi za obracun troskova u vezi sa radom i naknadom za rad zadrugara, odnosno izmeniti cena rada .

Clan 3.

Narucilac /poslodavac/ ce prema svojim potrebama uputiti zahtev Zadruzi za angazovanje odredjenog broja radnika-zadrugara, pismeno , elektronskom postom ili telefonski.

Vrstu, obim i vremensko trajanje poslova odredjuje narucilac u skladu sa Zakonom i svojim normativima rada za iste ili slicne poslove

Clan 4.

Narucilac je obavezan da primi na rad samo zadrugara koji ima uredno otvoren uput (nalog) za rad i clansku kartu omladinske zadruge .

Narucilac -poslodavac moze i sam da angazuje radnika na privremeno- povremenim poslovima ,u smislu ovog ugovora, ali ga prethodno mora uputiti u Zadrugu radi prijave u knjigu zadrugara i otvaranja uputa za rad,ukoliko ispunjava Zakonske uslove za sticanje statusa zadrugara prema vazecim propisima

Clan 5.

Narucilac-Poslodavac ce sa svakim Clanom Zadruge posebno zakljuciti “Pojedinacni ugovor o privremeno povremenim poslovima preko Omladinske zadruge” u smislu clana_197 i cl.198. Zakona o radu .

Narucilac ce voditi racuna da kopiju potpisanog ugovora ,iz predhodnog stava ovog clana, u Zakonskom roku dostavi Zadruzi ,koja je isplatilac zarade i obveznik uplate dioprinosa, za racun zadrugara a radi obezbedjenja dokaza za prijavu radnika na obavezno socijalno osiguranje po Zakonu.

Pojedinacnim ugovorom o obavljanju privremeno povremenih poslova preko omladinske zadruge Poslodavac posebno ugovara: vrstu poslova, period rada, radno vreme i strucnu spremu za konkretni posao ,odnosno unosi licne podatke o clanu zadruge.

U slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, poslodavac ce zakljuciti novi ugovor , ili anex ugovora ,i naznaciti vrstu i duzinu trajanja takvog posla .

Sve ugovorene poslove zadrugar obavlja pod neposrednim rukovodstvom,uputstvima i nadzorom narucioca-poslodavca ,u slucaju drugacije potrebe Zadruga i poslodavac zakljucice poseban ugovor.

Clan 6.

Narucilac ne moze zadrugarima poveriti obavljanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima i gde postoji povecana opasnost od povredjivanja i profesionalnih oboljenja.

Narucilac je duzan, da clanu zadruge obezbedi mere zastite na radu, opremu i sredstva u skladu sa Zakonom i svojim opstim aktima ,ako su takve mere i zastitna sredstva propisani.

Clan 7.

U slucaju povrede Zadrugara na radu, narucilac-poslodavac popunjava povrednu listu u skladu sa zakonom i dostavlja na overu Zadruzi ,koja je uplatilac doprinosa za zdravstveno osiguranje zadrugara

Narucilac se obavezuje da zadrugaru nadoknadi Stetu za slucaj povrede na radu,osim ako je povreda nastala zbog krajnje nepaznje Zadrugara i zbog nepridrzavanja uputstva za rad ,sa kojima je predhodno bio upoznat.

Ucinjena steta ce se utvrditi po principu “propustene zarade” za vreme privremene nesposobnosti za rad, a najduze 30 dana , po osnovu izvestaja lekara i minimalne cene rada iz ponude-cenovnika zadruge za odgovarajucu kategoriju posla.

Clan 8.

Narucilac se obavezuje da Zadrugarima obezbedi dnevni i nedeljni odmor, pod istim uslovima kao i za svoje radnike, u skladu sa zakonom.

Clan 9.

Zadrugar je duzan je da se pridrzava uputstva i normativa rada i radnog reda kod narucioca-poslodavca.

U slucaju nepridrzavanja uputstava, Narucilac-poslodavac je duzan da odmah udalji zadrugara sa posla i o tome obavesti Zadrugu, koja ce u najkracem roku obezbediti odgovarajucu zamenu.

Ukoliko zadrugar pricini materijalnu stetu naruciocu zbog nepridrzavanja uputstva i radnog reda , narucilac ce zapisnikom utvrditi okolnosti i visinu nastale stete i od zadruge zahtevati obustavu obracunate stete iz zarade zadrugara .

U postupku razmatranja nastalog stetnog dogadjaja, Poslodavac ce koristiti iste kriterijume koje uobicajeno primenjuje i za ostale svoje radnike na slicnim poslovima u skladu sa pravilnikom.

Clan 10.

Zadrugar je duzan, pod uslovima licne materijalne i krivicne odgovornosti u smislu relevantnog zakonodavstva ,da za vreme i po prestanku trajanja ovog Ugovora za period od 2 godine, cuva kao poslovnu tajnu, poverljive podatke koji nisu poznati javnosti ,odnosno koje su specificni za proces rada, a do kojih je podataka dosao za vreme obavljanja poslova i koje mu je narucilac- poslodavac predhodno predocio i upoznao ga sa odlukom o poverljivim podacima koji imaju karakter poslovne tajne.

Clan 11.

Ugovorne strane su saglasne da se bruto naknade za rad zadrugara, prema kategoriji posla iz Cenovnika- ponude zadruge ili posebnog anexa o utvrdjenoj ceni rada, mogu korigovati u posebnim slucajevima i to:

za rad nocu, u dane drzavnog praznika, saglasno Zakonu o radu i odluci o visini troskova koriscenja javnog prevoza.

Utvrdjene naknade za rad , narucilac-poslodavac moze uvecati primenom svojih normativa za nadprosecne rezultate (bonusi i stimulacije )u zavisnosti od kvaliteta obavljenog posla, uslova rada i po drugom osnovu .

Clan 12.

Narucilac-poslodavac, je obavezan da vodi evidenciju dolaska i prisustva zadrugara i odmah po zavrsetku posla , za kratkorocne poslove (dnevnice) ili po isteku obracunskog perioda (mesecno), radni ucinak na obrascu –‘uputu za rad’, i sa evidencijom o pojedinacnom radnom ucinku za svakog zadrugara dostavi zadruzi dokumentaciju radi sastavljanja racuna za izvrsene usluge zadrugara.

Jedan overen primerak Uputa za rad Narucilac dostavlja Zadruzi u orginalu ,a radi efikasnosti obracuna i isplate ostvarene zarade , kopiju zakljucenog uputa moze dostaviti elektronskom postom putem interneta.

Narucilac prihvata da uplatiti obracunati iznos naknade za rad u roku od 7 dana od dana prijema racuna na t.r. zadruge br:
200-2721010101033-86 -BANKA POSTANSKA STEDIONICA A.D Beograd. __ sa pozivom na broj izdatog uputa za rad.

Za devizne ulate( EUR ) zadruga ce dostaviti posebnu instrukciju za placanje .
U slucaju neizvrsavanja uplate racuna u predvidjenom roku , poslodavac- narucilac prihvata da plati i zakonsku kamatu .

Clan 13

Zadruga je isplatioc zarade i duzna je da vodi evidenciju ostvarenih zarada za svakog zadrugara pojedinacno.

Zadruga je duzna da obracuna i uplati zakonom propisane obaveze iz zarade zadrugara, i da obustavi clanski doprinos u skladu sa zadruznim pravilima i isplati neto zaradu Zadrugaru, u roku od 3 dana od dana uplate racuna.

Zadruga vrsi prijavu i odjavu Zadrugara na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa Zakonom, , evidentira sve promene i utvrdjuje staz osiguranja za lica iz clana 11. tacka 10 . Zakona o PIO (sl. gl. 34 / 2003 ).

Clan 14.

Ugovor se Zakljucuje na vreme od _______________________i moze se raskinuti pismenim otkazom bilo koje ugovorne strane.

Za sve sto nije uredjeno ovim ugovorom, bice primenjeni dobri poslovni obicaji i odredbe zakona o obligacionim odnosima.

Clan 15.

Ugovor je sacinjen u 4 /cetiri/ primerka od kojih svaka strana zadrzava po 2 /dva/ primerka.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

U slucaju spora po ovom ugovoru utvrdjuje se nadleznost suda prema sedistu zadruge.

Za Omladinsku Zadrugu

Za Narucioca -poslodavca

U Beogradu __________
Obrasci i obavestenja :

-ZAHTEV ZA CLANSTVO
-cenovna ponuda
-biografija (cv rezime)
-uput za rad
-pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-primer_kalkulacije
-najniza osnov. doprinosa
-povreda na radu
-izvestaj o prof.oboljenju
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni_ucinak
-KARNET DNEVNI
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-Pravilnik Osnov.za pdv
-obaveze ugovaraca
-unapred PIO prijava
-"Tumacenje-PP.poslovi mogu iz delatnosti poslodavca.
-"Ministarstvo-ustupljenog radnika kontrolise korisnik usluge.
-anex,zastita podataka o licnostiUsluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290