Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653
PROPISI

OMLADINSKA ZADRUGA "Bulevar"- studentski servis


Novi propisi u radu zadruga:

Radna knjižica je kao 'dokument' prestala je da važi od 1. januara 2016 god., budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u Centralnom registru, u fondu PIO.Time je radna knjizica postala nepotrebna i kao dokument koji se dostavlja na uvid u omladinsku zadrugu.

Usvajanjem novog ZaKONA O ZADRUGAMA 29.12.2015 GOD,koji je objavljen u Sl.glasniku R.S. br.112/2015 i koji je stupoio na snagu 07.01.2016 g. doslo je do izmene starosnog limita za zadrugare koji mogu da pristupe zadruzi i da potpisu ugovor sa poslodavcem za rad preko omladinske zadruge . Novi uslov predvidja da zadrugar moze biti lice do navrsenih 30 godina starosti ( do sada je vazio limit od 35 godina) . Ostaje na snazi odredba o duzini trajanja pojedinacnog ugovora o privremenim poslovima u trajanju od 120 dana , jer Zakon o zadrugama nije to pitanje posebno regulisao , vec se primenjuje odredba Zakona o radu cl.197. i cl.198.

15.10.2015 god....Novim Pravilnikom o nacinu utvrdjivanja poreske osnovice za obracunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrsi uz naknadu (...sl gl.R,S.142/14 i 83/15), u smislu cl.2.,stav 4.tacka 2 . kojim je predvidjeno da:

""Основица не садржи:
...."" 2) iznose koje obveznik PDV naplacuje u ime i za racun drugog,ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvrsio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u racunu za promet dobara ili usluga.""
Time je potvrdjeno ranije tumacenje zakona, da omladinska zadruga na sredstva neto zarade zadrugara i obracunatih doprinosa u korist drzave,koje prenose drugom licu (u ovom slucaju zadrugaru i drzavi u korist doprinosa i poreza na zaradu),nisu duzne da placacaju PDV , tj, da je osnovica za obracun Pdv ,u tom slucaju samo provizija koju naplacuje zadruga za svoje usluge.odredbe Zakona koje se odnose na nove stope doprinosa (cl.44) je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57/2014 od 30.5.2014. godine i primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine i to:
- za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 26%;ili (14%+ 12%)
- za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%; ili (5,15%+5,15%)
- za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%. ili 0.75%+0.75%
.........>> > tekst zakona.

Dopis-poslodavcima_zbog_izmene_propisa__i_obaveznih_evidencija_ppp_pd_obrazac ,vazi od 01.01.2014 g.

Pocev od 30. maja 2013 god. , stupile su na snagu izmene seta zakona o porezu na dohodak gradana i zakona doprinosima za obavezno soc.osiguranje.
Ovim zakonima (objavljenih u sl.gl.R.S. br. 47/13 od 29 maja 2013 g.), promenjene su neke stope poreskih izdvajanja iz zarade i to;
-stopa poreza na dohodak gradjana , je sada 10% ( umesto dosadasnjih 12%),za zadrugare ( PIO osiguranike) koji nisu na skolovanju ili su stariji od 26 god.,
- takodje stopa doprinosa za PIO je sada 24% (umesto dosadasnjih 22%),odnosno deli se na 13% koija se izdvaja iz zarade zadrugara + 11% na teret poslodavca se izdvaja.
Ovom izmenom ukupno bruto opterecenje zarade zadrugara -(PIO osiguranika), ostaje isto , ali se unutar bruto zarade vrsi drugaciji raspored i obustava doprinosa , odnosno poreza po usvojenim stopama.

- Promenjena je sifra za delatnodt omladinskih zadruga u 2010. godini , tako da nova sifra i opis glasi :

-(8299-ostale usluzne aktivnosti podrske poslovanju.)


-Od 27 marta 2010 god. stupile su na snagu izmene "Zakona o porezu na dohodak gradjana", kojim je predvidjeno da zadrugari ,mogu da ostvare pravo na naknadu troskova toplog obroka,troskova prevoza,sluzbenih dnevnica i smestaja na terenu....(tekst izmene zakona u nastavku )....

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09 и 44/09), у члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Не плаћа се порез на зараде на примања из става 1. тач. 1) до 4) овог члана( TO,prevoz, dnevnica sluzb put, naknada prevoza, troskov smestaja) која остварују лица која нису у радном односу, али за свој рад остварују приходе за које су обвезници пореза на зараду у смислу овог закона.”

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je obavljen u sl.glasniku br.107 od 02.12.2005 gdoine stupio je na snagu pocev od 10 12.2005 godine izmene glase

1. Осигураници

Члан 17.
Осигураници су физичка лица која су обавезно осигурана у складу са овим законом, и то:
14) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;

Izmene zakona o PIO ----U članu 144. dodaje se stav 2. koji glasi:"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je poslodavac omladinska zadruga, prijave na osiguranje, odjave od osiguranja i prijave promena u toku osiguranja dostavljaju se kvartalno, a najkasnije u roku od osam dana po isteku kalendarske godine. " primenjuje se od 1. januara 2006. >>>>..._izmene__o_prijavi_odjavi_zadrugara

Usvajanjem Novog Zakona o Zdravstvenom osiguranju i posle njegovog stupanja na snagu pocev od 10.12. 2005 godine , doslo je do izmene uslova za rad Omladinskih i studentskih zadruga u Srbiji.tj. povecan je zdravstveni doprinos na 12,3 % za Clanove zadruge koji su stariji od 26 godina ili mladji , ako nisu na redovnom skolovanju ( odnosno zavrsili su skolovanje) .

Ministarstvo zdravlja R. Srbije je svojom instrukcijom br 01-00-49/2006-03 ,dalo objasnjenje za primenu nekih odredbi zakona u vezi ostvarivanja prava na koriscenje zdravstvene zastite i nacina prijave i odjave clanova zadruge na zdravstveno osiguranje
Takodje dopunom instrukcije od 29.03.2006 g, koja je zavedena pod br.011-00-49/2006-03 Ministarstvo zdravlja je razjasnilo dilemu dali zadruge treba da placaju doprinos za zdravstvo za socijalno ugrozena lica ,koja imaju male prihode po clanu domacinstva ( ispod cenzusa a koji treba da propise Ministar posebnim podzakonskim aktom)?
U tom smislu zadruge moraju da placaju zdravstveni doprinos za sve zadrugare do objavljivanja cenzus-a o minimalnim prihodima.
Kada se bude objavio cenzus, tek tada ce clanovi zadruge moci da dokazuju da imaju prihode po clanu domacinstva ispod propisanog cenzusa i da po tom osnovu mogu da koriste pravo na zdravtvenu zastitu kao budzetski korisnici , tj. zadruga takva lica nemora da prijavljuje na zdravstveno osiguranje i za njih nemora da placa zdravstveni doprinos po stopi od 12.3% vec samo po stopi od 2% na teret poslodavca za slucaj povrede na radu. >>>>...

-izvod_iz_tumacenja -_cenzus i prioritetni_osnov osiguranja
-_Cenzus_Osigurana_Lica-pravilnik>>
-_cenzus-izjava-obrazac >>

Za clanove zadruge sa prihodima po clanu domacinstva iznad cenzusa ( osim studenata i ucenika) zadruga je obavezna da vrsi prijavu na zdravstveno osiguranje -prema mestu sedista zadruge , odnosno da placa zdravstveni doprinos po stopi od (6,15+ 6,15%)
Lica za koje zadruga placa pun zdravstveni doprinos imaju pravo ,za vreme dok rade , da izvade "zdravstvenu knjizicu " ili "potvrdu" za koriscenje zdravstvene zastite kod maticne filijale zdravstvenog osiguranja ( na opstini gde je sediste zadruge) ili da overe zdravstvenu knjizicu ako rade u kontinuitetu .
- Omladinska zadruga ,kao isplatilac zarade, je obavezna da obracuna i obustavi predvidjeni zdravstveni doprinos zajedno sa svim ostalim porezima i doprinosima , istog dana kada isplacuje zarade zadrugarima i da podenese odgovarajuce izvestaje nadleznim fondovima o uplati doprnosa.

-Korisne informacije :

-zdravstvena_knjizica__-odgovori na pitanja
-utvrdivanje_svojstva_osiguranika-razni slucajevi
-strani__drzavljani_zdravstveno-prijava

I dalje ostaju na snazi odredbe zakona o Obaveznom socijalnom osiguranju , odnosno zakona o radu (cl 198. ) ,po kome poslodavac nemoze da angazuje clanove zadruge koji su stariji od 30 godina.
Sto se tice obracuna zarade i uslova za angazovanje studenata i ucenika ,koji su na redovnom skolovanju i nisu stariji od 26 godina, tu ostaju na snazi stari uslovi za ugovaranje radnog angazovanja kao i do sada.(nema promene)

Prava_i_obaveze_ugovaraca_Zadruga_-korisnik usluga

-tumacenje__clanstva_u_savezu...>>
-poreski_tretman zarada -izvod iz teksta zakona vise nadleznih prpisa...>>
-ANEX_-ugovora za_propustenu_zaradu_zbog_otkazanog_posla


- Odgovori na cesto postavljana pitanja u vezi rada preko Studentske i omladinske zadruge.....

...........1.-Sta je ugovor o privremeno-povremenim poslovima za rad preko Omladinske i studentske zadruge?

...........Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ogranicenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ) .
OVAJ UGOVOR Odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos , sa radnikom na stalnom radu , jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povecanog obima posla i dr.
...........Ovi poslovi ograniceni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar moze da radi i duze od tog perioda ako promeni vrstu posla, jer ogranicenje se odnosi na konkretan posao , a ne na sve poslove u toku godine.
Na zahtev poslodavca mozemo Vam poslati tipski primer ugovora oPrivremeno-povremenim poslovima za clanove zadruge.


............2.-Ko moze da radi po ugovoru o priv.-povremenim poslovima preko Omladinske i studentske zadruge?

............Preko omladinske i studentske zadruga moze da radi ucenik ili student za vreme skolovanja ili nezaposleno lice za vreme privremene nezaposlenosti i to AKO nije mladje od 15 godina , niti starije od 30 godina zivota ..................>> (posebni slucajevi zastite mladjih_od_18_god)
...........Godine starosti su trajno ogranicenje za poslodavca koje je utvrdjeno zakonom o radu sl.glasnik br. 24/2005 .

............3.Zakljucenje ugovora , Obaveze Poslodavca , zadruge i zadrugara?-

..............Osnov za zakljucenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima prek omladinske i studentske zadruge je odredba clana 197 i cl. 198 Zakona o Radu /Sl.glasnik R.S br.112/2015/. Poslodavac je u obavezi da zakljuci pismeni pojedinacni-ugovor sa svakim radnikom .
.............Postoji mogucnost da zadrugar prenese ovlascenje Zadruzi da Zadruga u nejegovo ime zakljuci takav ugovor sa poslodavcem, na osnovu pismenog ovlascenja koje potpisuje u zadruzi prilikom uclanjenja...(stari tekst)...>>> _Misljenje_ministarstva-_zakljucenje_ugovora.doc
..............Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za odredjenu grupu zadrugara , ako je angazovao vise ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definisu uslovi rada,vrsta posla ,vreme i cena rada.
............Uput za rad se zakljucuje po zavrsetku posla ili po isteku obracunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesecno), na kome poslodavac evidentira ostvareni ucinak( radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinacno, na osnovu cega zadruga izdaje racun za placanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju racuna.
...............Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slučaju povrede na radu, poslodavac kod koga se povreda dogodila popunjava obrazac povrede na radu, a zaduga ce zajedno sa poslodavcem overiti takav izvestaj, jer zadruga formalno uplacuje doprinose za zdravstveno osiguranje.

............4.-Kako se postaje clan omladinske i studentske zadruge,dokumentacija-pristupanje -obnova clanstva?

..............Clanstvo u Omladinskoj i studentskoj zadruzi moze da ostvari zadrugar koji popuni "zahtev za clanstvo-pristupnicu" i potpise pristupnu izjavu kojom prihvata pravila Zadruge.
..............Prilikom pristupanja zadrzi , zadrugar popunjava i potpisuje obrazac pristupnice >>ZAHTEV_ZA_CLANSTVO, uz koju prilaze licna dokumenta na uvid i to:
a)Za ucenike i studente na skolovanju do 26 god. starosti:
- licna karta, index ili djacka knjizica -svedocanstvo ili potvrda iz skole-fakulteta .

b)Za nezaposlena lica koja cekaju na zaposlenje :
-lina karta, radna knjizica , zdravstvena knjizica.

Na osnovu podnete dokumentacije zadruga donosi "odluku o prihvatanju zahteva za pristupanje" i izdaje godisnju clanski kartu zadruge .
Clanstvo u omladinskoj i studentskoj zadruzi se obnavlja svake godine,kojom prilikom se utvrdjuju eventualne izmene u licnim dokumentima i utvrdjuje "dalji status zadrugara", od cega zavisi visina doprinosa koji se placaju na zaradu zadrugara

.........5 .- Vazece stope Poreza i doprinosa koji se placaju na zarade Zadrugara, i metodologija ...?

.............. Stope doprinosa na zarade Clanova omladinske ili studentske zadruge utvrdjene su Zakonom, a zadruga je uplatilac socijalnih doprinosa iz zarade zadrugara.
...............Pored doprinosa na zarade ,Clanovi zadruge su obveznici Poreza na dohodak gradjana na zaradu koju ostvare u zadruzi.
..............Zadruga je u obavezi da kao isplatilac zarade, Obracuna i obustavi sve poreze i doprinose na zradu, i da ih uplati na odgovarajuce racune, a neto zaradu isplati zadrugaru.


Stope doprinosa za ucenike i studente na skolovanju do 26 gosina starosti , sa ukalkulisanim PDV :

................ ( iz zarade)...........( %)...................(na teret poslodavca)

................... 0.......... - PIO ..................................4
....................0.......... -ZDRAVSTVO.......................2
................... 0.......... -za NEZAPOSLENOST..........0
................... 9,6........ -POR.NA DOHODAK............0..........(preracunata stopa 20%-20 -(40%)
....................0.......... -CLANARINA-PROVIZIJA.......8
....................0.......... - PDV na proviziju................1.60..... (8 x 20%) preracunato
________________________________________________________________
.........Osnovicu za PDV cini clanski doprinos -provizija zadruge (U smislu cl.17.stav 3. tacka 2. Zakona o PDV) ,jer zadruga sva sredstva koja prenosi zadrugaru ,izvan provizije, naplacuje u ime i za racun zadrugara a u korist javnih prihoda Drzave... _kalkulacija-obracun_troskova_na_zaradu.

......... Stope doprinosa za Nezaposlene - osiguranike , koje zadruga prijavljuje na obavezno socijalno osigutranje ( sa priznatim radnim stazom za vreme dok rade) i sa ukalkulisani PDV na proviziju zadruge

.............iz zarade...............%....................na teret poslodavca

.............. 14..................PIO...........................12
.............5,15...............Zdravstvo.....................5,15 (od 10.12.2005)
...............0,75.............nezaposleni..................0,75
...............10.................porez na dohod.............0
................0..................clanarina-proviz...........6,8
...............0................... PDV na proviziju..........1.36.....(6,8 x 20%)preracunato
__________________________________________________________________

Napomena : Kada je bruto zarada zadrugara niza od Zakonom propisane minimalne (mesecne) osnovice za doprinose (utvrdjuje se kvartalno) , onda se moraju platiti doprinosi na propisanu Min. osnovicu bez obzia na visinu zarade zadrugara.....>> Pogledaj najnize osnovice doprinosa...
U tom Smislu treba pravilno preracunati minimalnu (mesecnu) osnovicu za Zadrugare koji rade sa nepunim radnim vremenom (krace od 8 cas dnevno) jer se doprinosi moraju platiti za dnevnu min.osnovicu (min.dnevnicu) bez obzira sto rade nepun fond casova dnevno.
Za zadrugare koji ne rade ceo mesec vec samo odredjene dane u mesecu sa prekidima , mora se preracunati proporcionalna osnovica za odgovarajuci broj dana (sati) i to:

Osnovica proporcionalna = ( min. osnov.) / (mes.fond dana) x br.ostvarenih dana

............6-.Obaveze zadruge da vode evidencije o radu,prijava i odjava zadrugara , upis staza i izdavanje potvrda...?.

Zadruga je u obavezi da za lica iz clana 11. tacka 10. zakona o PIO ( nezaposlena lica koja nisu na redovnom skolovanju ili su stariji od 26 god.), u smislu cl. 174. istog zakona , vrsi prijavu i odjavu zadrugara na obavezno soc.osiguranje, za vreme provedeno na radu, odnosno da na kraju godine u zakonskom roku , podnese Fondu PIO obrazac M-4 sa upisanim stazom osiguranja i ostvarenom zaradom .
Zadruga takodje mora da vodi Knjigu zadrugara , sa svim podacima o zadrugaru i promenama u vezi sa statusom zadrugara .
Zadruga vodi pojedinacnu evidenciju ostvarenih ugovora i primanja zadrugara po osnovu rada i Podnosi godisnju poresku prijavu prihoda za svakog clana zadruge .

............7.-Propisi koji se primenjujun u radu.....?

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskigh zadruga su :
....Zakon o zadrugama ( sl List .br .112/2015
....Zakon O radu (sl.gl. 112/2015)
....Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu(”Sluzbeni glasnik RS,br. 101/2005)”
....Zakon o Penzijsko invalidskom osiguranju (sl.glasnik 34/03)
....Zakon o porezu na dohodak gradjana (sl.gl.24/01 i 80/02 )
....Zakon o zdravstvenom osiguranju(sl.gl.107/2005)
.....Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje ,(sl.gl. 84/04;61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14)
......Zakon O PDV.(sl.gl.br.84/04)
....Zadruzna pravila konkretne zadruge.
....Zakon o racunovostvu .... i dr. prateci zakoni za sprovodjenje poreskog postupka i poreske administracije

................8.-Prednosti i pogodnosti za POSLODAVCE...u vezi sa zakljucenjem ugovora sa Zadrugom.

Posodavac po osnovu zakljucenja ugovora sa omladinskom i studentskom zadrugom ostvarauje pogodnosti u vidu nize cene rada ( manji bruto troskovi koji se placaju na zaradu u odnosu na zaposlene radnike), zatim , legalizuje svoje poslovanje izbegavanjem "rada na crno", po osnovu koga su zaprecene visoke kazne i zabrana obavljanja delatnosti.
Poslodavac je u mogucnosti da ODMAH, po principu "HITNOG SERVISA " dobije radnika od zadruge i na telefonski poziv. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potraznje odredjenih profila radnika .
Posodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju vise kandidata koje mu zadruga salje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosecne rezultate .
Poslodavac nema obavezu da drzi radnika na poslu ako nema dovoljan obim poslova , vec moze da mu zakljuci UPUT ZA RAD, danom zavrsetka posla i da nastavi kada se za to steknu uslovi.
Takodje Poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu sluzbu, koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obracun zarada i zakonskih Obustava iz zarade ,dostavlja izvestaje poreskim organima za svaku pojedinacnu isplatu i da vodi posebnu arhivu i knjigu zadrugara u vezi sa prijavom -odjavom staza, izdaje potvrde , i dr....
Na kraju poslodavac ima mogucnosti da racuna na veci stepen poverenja u radnika , obzirom na to da zadruga vodi racuna o preporukama i rezultatima rada za sve kandidate koje salje na rad kod Poslodavca.

Jednom recju , Zadruga svim poslodavcima obezbedjuje kompletan servis i stavlja mu na raspolaganje veliku kadrovsku bazu od nekolio hiljada Clanova svih profila i razlicitog iskustva cime stedi njegovo vreme ,smanjuje administriranje i pomaze u organizaciji rada .
Obrasci i obavestenja:

-ZAHTEV ZA CLANSTVO
-cenovna ponuda
-biografija (cv rezime)
- uput za rad
- pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-primer_kalkulacije
-najniza osnov. doprinosa
- povreda na radu
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni_ucinak
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-obavestenje za PPP PD
-obavestenje starosni limit
-Pravilnik Osnov.za pdvUsluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290