Studentska I Omladinska Zadruga BULEVAR- Beograd,Kneginje Zorke 5- pronadjite posao-ostavite svoj cv - kontaktirajte nas na e-mail ili telefone-011/3650-156; 011/3650-157 ; 011/ 3650-158 ; 011/ 3650-159 -STUDENTSKI SERVIS-
Studentska zadruga BULEVAR Beograd
Pretrazite oglase
zadajte tekst:

rss 2.0
atom    

vi ste posetioc broj:

007653
Pojedinačni ugovor


>Individual_contract
>General_Contract

Na osnovu clana 198 zakona o radu “sl..glasnik R.S. br.24 / 05;61/05 i 54/09” i 75/14 zakljucuje se
P O J E D I N A C N I - U G O V O R
o obavljanju privremeno povremenih poslova preko omladinsko-studentske zadruge

Zakljucen dana__________________________ godine, kako sledi:
Ugovorne strane:

  • 1.-_______________________________________________________________
    koga zastupa Direktor ili ovlasceno lice,sa poreskim br.-Pib-____________________ ( dalje POSLODAVAC) i
  • 2.-___________________________________ iz___________________________ sa stanom u ul.__________________________________Br._______ ( dalje ZADRUGAR ) sa clanskom kartom br._____________ izdate od Omladinske zadruge “BULEVAR”- Beograd,Kneginje Zorke br.5,Pib 100162043 ( dalje ZADRUGA),koja je saglasna sa tekstom ovog ugovora.

Clan 1.

Poslodavac angazuje zadrugara na privremenim i povremenim poslovima koji se obavljaju preko omladinske i studentske zadruge za koje se nezasniva radni odnos , a koji se sastoje od : _________________________________________ za koje je predvidjen _______ stepen strucne spreme. Zadrugar ce raditi na poslovima iz predhodnog stava,posle obostranog potpisivanja ovog ugovora i izdavanjem uputa za rad od strane zadruge, koji je sastavni deo ovog ugovora.

Clan 2.

Zadrugar je obavezan da pocne sa radom u vreme dogovoreno sa zadrugom i poslodavcem, odnosno dana_____________god. ,da radi dnevno / nedeljno/ ______ casova, da koristi licna zastitna sredstva, ako su propisani opstim aktom o zastiti na radu i da postuje radnu disciplinu kod poslodavca.
Sve ugovorene poslove zadrugar obavlja pod neposrednim rukovodstvom i nadzorom poslodavca.
Radno angazovanje po ovom ugovoru traje ______________________________.

Clan 3.

Naknada za rad zadrugara utvrdjuje se cenovnikom-ponudom Zadruge, a navodi se u uputu za rad koji zadrugar dobija od zadruge pre pocetka posla. U utvrdjenu cenu ukljucene su sve obaveze koje poslodavac treba da plati i na teret radnika i na teret poslodavca u skladu sa zakonom i Zadruznim pravilima (bruto cena).

Clan 4.

Poslodavac se obavezuje :
-da zadrugara obuci iz materije zastite na radu i upotrebi licnih zastitnih sredstava , ako je takva mera zastite propisana opstim aktom poslodavca,
-da u slucaju povrede na radu, izda Zadrugaru propisanu ispravu o povredi na radu i o tome obavesti Zadrugu,
-da zkljuci uput za rad Zadrugara , danom zavrsetka posla ,za kratkorocne poslove,a najkasnije jedanput mesecno za poslove u kontinuitetu,(uobicajeno na 15 dana),
- da u slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, zakljuci novi ugovor , ili anex ugovora i da naznaci vrstu i duzinu trajanja takvog posla .
-da u posebnim slucajevima za rad nocu i u dane praznika obracuna uvecanu zaradu za 26%.
-da uplati ugovorenu bruto cenu rada i troskove zadruge obracunate na Uputu za rad , u roku od 7 dana ,racunajuci od dana zavrsetka posla, i to jednokratnom uplatom na racun Zadruge.
broj : 200-2721010101033-86 -BANKA POSTANSKA STEDIONICA A.D Beograd.
-Da obezbedi zadrugaru dnevni i nedeljnji odmor , odnosno odmor izmedju dva uzastopna radna dana u trajanju koje je odredjeno zakonom,a po rasporedu radnog vremena kod poslodavca.

-Po svim ostalim pitanjima primenjivace se neposredno odgovarajuci propisi o radu i ugovorene odredbe opsteg /generalnog/ ugovora zakljucenog izmedju poslodavca i zadruge.

Clan 5.

Ovlasceno lice Poslodavca, odmah po zavrsetku posla ,podnosi zadruzi overen–uput za rad,sa usaglasenom evidencijom o random ucinku a radi obracuna zarade i uplate racuna zadruzi u propisanom roku .
Zadrugar je saglasan da mu naknadu za rad, po ovom ugovoru, isplacuje Zadruga ciji je on clan, a koja je po zakonu obavezna da obracuna i uplati propisane poreze i doprinose i clanski doprinos u skladu sa zadruznim pravilima.

Zadrugar je saglasan da nadoknadi eventualnu stetu zadruzi, koju je on izazvao nesavesnim radom .

Clan 6.

Zadruga prijavljuje Zadrugara na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom, vodi propisane evidencije o zaradama i uplacenim doprinosima i odjavljuje zadrugara po zavrsenom poslu..

Clan 7.

Radno angazovanje Zadrugara traje do zavrsetka posla ili do prestanka potrebe za radnikom na poslovima iz clana 1.ovog ugovora .U toku trajanja radnog angazovanja o vremenu zavrsetka posla i o prestanku potrebe za radnikom odlucuje poslodavac , o cemu obavestava zadrugara , odnosno dostavlja overeni i zakljucen-Uput za rad ,na isplatu zadruzi. Danom zakljucenja uputa za rad , ugovoreni posao se smatra okoncanim, osim ako poslodavac ne otvori novi uput za rad zadrugara, ukoliko takva potreba i dalje postoji. Izdavanjem novog uputa za rad ,od strane zadruge ,smatra se da je ovaj ugovor automacki produzen do zavrsetka posla,odnosno do isteka roka iz cl.2 ovog ugovora .

clan 8.

Eventualni spor po ovom ugovoru raspravice mesno nadlezni sud prema sedistu zadruge.

clan 9.

Ovaj ugovor zakljucuje se u tri primerka od kojih po jedan Zadrzava Poslodavac ,Zadrugar i Zadruga .

1. POSLODAVAC___________ m.p... 2. ZADRUGAR____________ 3. Zadruga___________m.p


Pogledajte i generalni ugovor
Obrasci i obavestenja:

-ZAHTEV ZA CLANSTVO
-cenovna ponuda
-biografija (cv rezime)
- uput za rad
- pojedinacni ugovor
-generalni ugovor
-primer_kalkulacije
-najniza osnov. doprinosa
- povreda na radu
-saglasnost za_ucenike
-izvestaj-radni_ucinak
-ovlascenje-punomocje
-Zahtev potraznje radnika
-zahtev-izrada ponude,
-ugovor-strucna preksa
-primer kopije dokumenata
-misljenje-javne nabavke
-misljenje- PDV
-obavestenje za PPP PD
-obavestenje starosni limit
-Pravilnik Osnov.za pdvUsluge
Omladnske zadruge

Nudimo brz i kompletan servis poslodavcima za sve
profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. detaljnije >

Radimo po principu HITNOG SERVISA,
na telefonski poziv.

Oglasi
Bulevar omladinska zadruga

Trazite posao? Trazite radnike? Pogledajte oglase na nasem sajtu! detaljnije >

Postavite svoj oglas na nas sajt i ocekujte brz odziv.
Mi smo jedan od najposecenijih sajtova za zaposljavanje u Srbiji!

   
Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 , brzo do posla !.....hitan servis za poslodavce..!OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD-tel.060-6000-290